Algemene Voorwaarden sportlessen Bootcampbos Heidenhoek


1.
Deze overeenkomst gaat in op de eerste dag dat ondergetekende een les volgt. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen aan de andere partij per aangetekend schrijven meedeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van een (1) volle kalendermaand in acht te worden genomen, waarbij de maand van opzegging NIET WORDT MEEGEREKEND.
Opzegging is ook mogelijk middels het invullen van een formulier – te downloaden van de website  – onder dezelfde voorwaarden.
LET OP: opzegging wordt alleen geaccepteerd indien men geen achterstallige contributiegelden verschuldigd is.

2a.
De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan In-Beweging toekomende gelden. Contributie dient vooraf de les (maand) te worden betaald contant op locatie of per automatisch incasso. Automatisch incasso wordt aan het begin van de nieuwe maand, voor die maand geïncasseerd.
De betalingstermijn kan niet worden verschoven om gemiste lessen in te halen. Bij niet tijdige betaling is ondergetekende € 2,50 administratiekosten verschuldigd voor iedere verzonden herinneringsnota. Er worden in totaal drie herinneringsnota`s verzonden en mits enige reactie uitblijft, zal In-Beweging de verdere vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder die voor en namens In-Beweging voor inning zal zorgen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor rekening van ondergetekende.

2b.
De ondergetekende heeft 14 dagen de tijd na afsluiten overéénkomst deze te ontbinden. Wanneer is de overéénkomst afgesloten: De datum die ingevuld is op het inschrijfformulier is de datum van ingaan contract. Je hebt na deze datum nog tot 14 dagen bedenktijd alvorens het contract definitief is. Indien je de eerste kennismaking les de eerste week van de nieuwe maand ondergaat en je besluit lid te worden, betaal je de resterende lessen van die maand contant, totdat de automatische incasso van de eerstvolgende maand ingaat.

2c.
Het overeengekomen bedrag zal ook dienen te worden betaald indien de ondergetekende, om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van de accommodatie, tenzij In-Beweging hem of haar van die betalingsplicht heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door In-Beweging afgegeven schriftelijke stopzet bevestiging. Alleen met een ondertekende doktersverklaring waarin vermeld staat dat u het komende jaar niet mag sporten, kan men restitutie van contributie verkrijgen.

2d.
Tijdelijke afmelding (maximaal zes maanden) is alleen mogelijk wanneer ondergetekende langer dan 3 weken niet aanwezig is. Een tijdelijk afmeldformulier dient men te downloaden Tijdelijk afmeldingsformulier Bootcamplessen.
Ondergetekende is verplicht een ingangsdatum op het afmeldformulier te zetten die in de toekomst begint en een datum wanneer ondergetekende weer aanwezig zal zijn. Onjuist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet gehonoreerd. De ondergetekende verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de volgens artikel 1 voorgeschreven wijze is opgezegd, hij/zij (behoudens de aangegeven stopzetting) verplicht is de overeengekomen gelden aan In-Beweging te voldoen, ook al wordt om wat voor reden dan ook geen gebruik gemaakt van de accommodatie.

2e. De ondergetekende verklaart hierbij reeds op voorhand afstand te doen van enig hem/haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van In-Beweging, indien In-Beweging genoodzaakt is over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

2f. Contributiegelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting, enz. Bij wanbetaling en/of wangedrag behoudt In-Beweging zich het recht voor ondergetekende te weigeren in de les of ondergetekende tijdens de les weg te sturen. In-Beweging kan te allen tijde het lesrooster wijzigen, van docent wisselen of het tijdstip van de lessen te veranderen.

3 In-Beweging bepaalt op welke dagen en uren gebruik kan worden gemaakt van het bootcampbos en men zal zich daar individueel naar dienen te richten. Kan de ondergetekende hieraan niet voldoen, dan dient de overeenkomst conform artikel 1 te worden opgezegd. In-Beweging is gesloten tijdens algemene feestdagen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van enige contributiegelden.

4. De ondergetekende onderwerpt zich aan het door In-Beweging vast te leggen reglement met het oog op noodzakelijke orde, discipline en hygiëne, en verklaart hierbij het reglement te zullen naleven.

5. De ondergetekende verklaart hierbij dat gebruik van het bootcampbos, de materialen en goederen uitsluitend en alleen voor zijn/haar eigen risico is, dat hij/ zij geen onnodige risico’s met de krachtelementen zal nemen en de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar zelf zullen worden gedragen.
De ondergetekende verklaart hierbij reeds op voorhand afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schade actie tegen In-Beweging wegens vergoeding van kosten of schade als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen ten gevolge van de sportbeoefening c.q. het gebruik van het bootcampbos, materiaal of goederen, als ook wegens het verliezen en/of in ongerede raken van kleding of voorwerpen.

6. De ondergetekende verklaart, alvorens deze overeenkomst te hebben getekend, van de inhoud hiervan nauwkeurig kennis te hebben genomen en zich aan de bepalingen van deze overeenkomst te zullen houden. De ondergetekende verklaart hierbij tevens op heden een gelijkluidend afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen.